BLG.

Cavite Expose │ TAPAT, MATINDI SA BANAT │ PCSO Lotto ResultsFOREX SMTop MoviesABOUT USHeadline MakersArchivesAdvertise with Us
ARCHIVES Vol.10 Blg. 12 Vol. 10 Blg. 13 │ Vol. 10 Blg. 14 │ Vol. 10 Blg. 15 │ Vol. 10 Blg. 16 │ Vol. 10 Blg. 17 │ Vol. 10 Blg. 18 │ Vol. 10 Blg. 19 │ Vol. 10 Blg. 20 │ Vol. 10 Blg. 21 │ VOL. 10 BLG. 28

MAGULANG AT ANAK

MORAL RECOVERY PROGRAM
ISANG may marami nan karanasan sa pagiging magulang ang nagsabi “bago ako nag-asawa may 6 akong palagay tungkol sa pagpapalaki ng anak; ngayon 6 na anak ko at wala nang palagay.” Para kang natabunan sa bigat ng pagiging magulang. Napakaraming aklat ng relihiyon at sekular na nagpapayo kung bakit at papaano. Ngunit kung magsasaliksik sa bibliya para sa mga tiyak na payo , matatagpuan na kakaunting talata ang eksaktong nagsabi kung ano at papanong maging magulang. Sinasabi sa efeso ( 6:4,) “huwag ninyong  ibuyo sa galit ang inyong anak.Sa halip, palakihin sila at sanayin ayon sa aral  at turo ng panginoon .”   Maaaring naisin natin na sana mas may karagdagan pang mga paliwanag ang talatang ito,Ngunit maaaring siksik na siksik ang kahulugan nito nang higit sa ating iniisip. Itulad natin ito sa isang maliit na pakete o sako ng juice o inumin na “concentrate” (o pulbos na siksiksa lasa at tamis) na puwedeng  tunawin at nakagagawa ng 500 galon ng masarap  na inunatin ang “concentrate” at nang makuha natin ang dami ng masarap atmatamis na katotohanang napaloob sa kaunting salitang ito. Anong mga okasyon ang maiisip mo na nabuyo natin sa galit ang ating mga anak? Papaanong ang mga salita at tono ng boses natin ang nagpahinang-loob  sa kanila?Anong simpleng bagay ang magagawa natin ngayon upang palakasin ang loob nilang lumago at tumibay sa paniniwala sa Dios ? Simulan ngayon na isabuhay ang punongpuno na kahulugan ng efeso (6:4 ) sa bibiliya, may malaking pribilehiyo
tayong di mababayaran higit sa pilak o ginto man o kabantugan,ito’y pagpapalaki ng  anak nang may sakripisyo’t  pagmamahal at ang pangalan ng Dios, sa puso nila’y maikintal. Pagpalain tayo ng diyos.

By: REV. E. ALVAREZ │ Operation Eposé Vol. 9 Blg. 44 May 13-19, 2012    

No comments:

Post a Comment